Kontakt

tel. (95) 728 76 68
e-mail: spbolemin@wp.pl

Procedury współpracy z rodzicami.opiekunami prawnymi obowiązujące w Szkole Podstawowej w Boleminie

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zmianami).

2.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z późn. zmianami).

3.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami).

4.         Statut Szkoły Podstawowej w Boleminie.

5.         Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Boleminie.

I.         CELE PROCEDUR WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI

1.      Sprecyzowanie systemu kontaktów nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów.

2.      Usprawnienie współpracy między szkołą i rodzicami/prawnymi opiekunami.

3.      Ujednolicenie sposobu współdziałania nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów we wszystkich klasach.

4.      Ułatwienie monitorowania ustalonych zasad współpracy.

II.         ZASADY WSPOŁPRACY

1.          Stworzenia możliwie najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez współdziałanie nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły
z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów.

2.          Prowadzenie współpracy na zasadzie wzajemnego szacunku i rozumienia racji obu stron, co oznacza że:

-          szkoła wspomaga rodziców/prawnych opiekunów w wychowaniu dzieci,
nie naruszając wyznawanych przez nich wartości,

3.         Wymiana informacji między nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły a rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów na temat potrzeb oraz intelektualnych i fizycznych możliwości dziecka.

4.         Rozwiązywanie ewentualnych konfliktów między nauczycielami i rodzicami/prawnymi opiekunami w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

5.         Przestrzeganie przyjętych zasad przez obie strony.

6.         Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w niniejszej procedurze.

7.         Wszystkie informacje przekazywane są rzeczowo, szczerze i życzliwie.

III.         PRACOWNICY PEDAGOGICZNI SZKOŁY UPRAWNIENI DO WSPÓŁPRACY
Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI UCZNIÓW:

1.          Dyrektor Szkoły.

2.          Wicedyrektor.

3.          Nauczyciele.

4.          Wychowawcy świetlicy szkolnej.

5.          Pedagog szkolny.

6.          Psycholog.

7.          Logopeda.

IV.         SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ PRACOWNIKÓW SZKOŁY Z RODZICAMI/ PRAWNYMI OPIEKUNAMI UCZNIÓW

1.           Spotkania z rodzicami, oprócz tego:

 

a.       Rozmowa telefoniczna (w sytuacji pilnej lub w przypadkach losowych).

b.      Wpis do zeszytu ucznia.

c. List polecony wysłany za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

d.      Kontakt lub informacja za pomocą sms-a, e-maila.

e.       Kontakt przez Dziennik Elektroniczny.


V.          

V.         SPOTKANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW Z NAUCZYCIELAMI

1.             Spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami z nauczycielami odbywają się w formie:

-          zebrań klasowych,

-          zebrań organizowanych przez szkołę zgodnie z harmonogramem,

-          dni otwartych,

-          konsultacji indywidualnych z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, specjalistami,

-          uroczystości szkolnych i klasowych,

-          spotkań wynikających z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole, innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły lub klasy.

2.           W uzasadnionych losowo przypadkach rodzice mogą spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w innym, wspólnie ustalonym terminie.

3.           Na pierwszym spotkaniu we wrześniu każdego roku szkolnego wychowawcy zbierają aktualne dane kontaktowe (numery telefonów, adres zameldowania
i zamieszkania). Zmiana danych kontaktowych w czasie roku szkolnego pociąga
za sobą obowiązek powiadomienia o tym wychowawcy.

4.           Nauczyciele i wychowawcy nie udzielają rodzicom żadnych informacji o dziecku podczas prowadzonych przez nich zajęć, jak również w czasie pełnienia dyżurów.

5.           Miejscem kontaktów rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami i innymi pracownikami jest szkoła.

 

6.           Miejscem spotkań nauczycieli i rodziców w szkole są sale lekcyjne, pokój nauczycielski lub inne pomieszczenia. W przypadku dyrektora i jego zastępcy może to być ich gabinet.

7.           Szkoła nie udziela informacji o funkcjonowaniu ucznia w szkole drogą telefoniczną.

8.           Rodzic/opiekun prawny nieobecny na spotkaniu wyznaczonym przez dyrektora, wychowawcę lub nauczyciela jest zobowiązany do obecności w szkole w ciągu
7 dni. Jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku zostanie ponownie listownie wezwany do stawienia się w szkole.

9.           Jeżeli w dalszym ciągu rodzic/opiekun prawny ucznia nie stawia się w szkole, czyli nie współpracuje z dyrektorem, wychowawcą lub nauczycielem to dyrektor szkoły zawiadamia Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Rodzinny
i Nieletnich.

10.       Udostępnienie rodzicom prywatnego telefonu wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu może nastąpić tylko za jego osobistą zgodą.

11.       Podczas spotkania inaugurującego nowy rok szkolny wychowawcy mają obowiązek zebrania od rodziców:

-          pisemnych deklaracji obowiązujących w Szkole Podstawowej w Boleminie.

12.       Podczas pierwszego, wrześniowego spotkania z rodzicami wychowawca ma obowiązek:

-          zapoznać rodziców z dokumentacją szkoły, przedstawiając m.in.: Statut Szkoły, Program Wychowawczo-profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania, System oceniania z zachowania. Informuje też rodziców, że powyższe dokumenty znajdują się w sekretariacie szkoły.

-          zebrania aktualnych danych kontaktowych,

-          zebrania oświadczeń dotyczących m.in.: przetwarzania danych osobowych ucznia, udziału w wycieczkach organizowanych przez szkołę, wykorzystania wizerunku ucznia,

-          przypomnienia, że w czasie spotkania tylko rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mają prawo do uzyskiwania informacji o dziecku i podpisywania stosownych dokumentów,

-          w klasie ósmej zapoznania rodziców z Procedurami przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty.

13.       Podczas kolejnych spotkań wychowawca ma obowiązek:

-          informować rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu,

-          pisemnie uprzedzić o śródrocznym/rocznym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z przedmiotu, na jeden miesiąc przed klasyfikacją (uzyskując potwierdzenie podpisem rodzica/prawnego opiekuna ucznia),

-          pisemnie uprzedzić o zagrożeniu oceną nieodpowiednią/naganną z zachowania
na semestr, na jeden miesiąc przed klasyfikacją śródroczną oraz  na koniec roku szkolnego (uzyskując potwierdzenie podpisem rodzica/prawnego opiekuna ucznia),

-          omówić bieżące kwestie wychowawcze i dydaktyczne,

-          informować o organizacji wycieczek i imprez klasowych,

-          realizować tematykę szkoleniową w zakresie zgodnym z bieżącymi potrzebami klasy: np. dotyczącą sposobów zapobiegania agresji między dziećmi, integracji klasy, zadań rodziców w zakresie motywacji i wzmacniania dzieci, komunikacji interpersonalnej.


14.        

14.   Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy i inni nauczyciele powinni:

-          podkreślać sukcesy i mocne strony zespołu klasowego,

-          zachować dyskrecję podczas przekazywania informacji o postępach w nauce
i zachowaniu uczniów (podczas spotkań z rodzicami nie używamy imion
i nazwisk uczniów na forum),

-          najtrudniejsze sprawy omawiać indywidualnie z rodzicami,

-          starać się zaproponować konkretne sposoby rozwiązywania problemów uczniów lub kierować do specjalistów, którzy udzielą fachowych porad,

-          proponować wspólne rozwiązywanie problemów klasowych.

15.       W trakcie zebrań klasowych wyklucza się:

a)         dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,

b)        publicznego czytania ocen,

c)         używania nazwisk przy przykładach negatywnych.

VI.         ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW WOBEC SZKOŁY

1.         Rodzice/prawni opiekunowie na terenie szkoły, mają obowiązek zachowania się
w sposób niezakłócający normalnego toku jej pracy, a w szczególności:

-          nie prowadzić rozmów z  nauczycielami podczas trwania ich zajęć,

-          nie prowadzić rozmów z nauczycielami podczas pełnienia dyżuru przez nauczyciela,

-          opuszczać sale lekcyjne w chwili rozpoczęcia lekcji,

-          oczekując na dzieci na korytarzu szkolnym zachowywać się cicho,

-          w sytuacji konieczności zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych przed zakończeniem lekcji nie zakłócać toku lekcji,

-          nie ingerować na terenie szkoły w sprawy wychowawcze w stosunku do innego dziecka,

-          nie używać na terenie szkoły wulgarnych i obraźliwych słów w stosunku
do uczniów i pracowników szkoły, nie podważać autorytetu nauczycieli,

-          nie zasięgać informacji o uczniu u niepedagogicznych pracowników szkoły,

-          punktualnie odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej. Dziecko, które nie zostało odebrane na czas ze świetlicy szkolnej nie może być odprowadzone do domu pod opieką nauczyciela. W takiej sytuacji zostanie ono przekazane Policji,

-          w przypadku kiedy rodzic/opiekun prawny dziecka nie ma możliwości osobistego odbioru dziecka może za pisemną zgodą wyznaczyć inną dorosłą osobę.

2.        Bieżące informacje o działalności szkoły są wywieszane na tablicy informacyjnej
na korytarzu szkolnym oraz/lub zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

3.        Nieobecność ucznia w szkole, rodzice/prawni opiekunowie usprawiedliwiają pisemnie w ciągu tygodnia od momentu powrotu ucznia do szkoły.

4.        Obecność na zebraniach rodziców/ prawnych opiekunów jest obowiązkowa.

5.        Rodzic/prawny opiekun  ma obowiązek korzystania z dostępu do dziennika elektronicznego. Dziennik elektroniczny służy do zapoznania się z postępami dydaktycznymi ucznia i wymianie podstawowych informacji między pracownikami pedagogicznymi szkoły, a rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.

6.        Rodzic/prawny opiekun otrzymuje indywidualny login i hasło pierwszego logowania od wychowawcy klasy do e-dziennika.

7.        Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice/prawni opiekunowie ucznia kierują z zachowaniem ustalonej kolejności do:

-          wychowawcy klasy,

-          wicedyrektora,

-          dyrektora,

-          rady pedagogicznej,

-          organu prowadzącego szkołę,

-          organu nadzorującego szkołę.

8.         Uwagi i wnioski dotyczące ocen i zachowania ucznia, rodzice kierują
do wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu. Mogą skorzystać też z pomocy
i porady pedagoga szkolnego, psychologa oraz innych specjalistów.

9.         Jeśli rodzice nie mają możliwości skontaktowania się z wychowawcą klasy, nauczycielem przedmiotu, psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz w sytuacjach drastycznych, rodzice mogą zwrócić się o pomoc bezpośrednio do wicedyrektora lub dyrektora szkoły.

10.     Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez:

a)        wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,

b)       współpraca z Radą Rodziców,

c)        pomoc „trójki klasowej”, w organizacji imprez klasowych,

d)       udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte, uroczystości szkolne, wyjazdy na basen itp.,

e)        wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy,

f)        pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz szkoły, klasy.

11.     Za aktywną współpracę rodzice mogą zostać nagrodzeni listem gratulacyjnym przez dyrektora szkoły na apelu kończącym rok szkolny.

 

VII.            ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPORNYCH MIĘDZY ROZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECKA, A NAUCZYCIELAMI

 

1.      W sytuacji braku porozumienia pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia,               a nauczycielem obowiązuje następująca forma działań:

 

a.       Nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem wyznacza termin spotkania               z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia,

b.      W przypadku nieobecności rodziców/prawnych opiekunów na wyznaczonym przez Dyrektora spotkaniu, wysłane zostanie ponowne pisemne zawiadomienie o kolejnym spotkaniu,

c.       W momencie dalszego braku porozumienia Dyrektor występuje z wnioskiem  do Centrum Mediacji  lub Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o zorganizowanie spotkania w celu rozwiązania konfliktu,

d.      Przy braku porozumienia w w/w formach rozwiązywania konfliktu sprawa może zostać skierowana  na drogę cywilno-prawną.

 

 

Niniejsze procedury  wchodzą w życie

 z dniem 23.01.2020 roku Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 8/2019/2020 z dnia 23.01.2020 roku.


Dodał(a): Karolina Mądzelewska, 23-01-2020

powrót do strony głównej
facebook