Kontakt

tel. (95) 728 76 68
e-mail: spbolemin@wp.pl

Statut i obowiązujące Procedury w sytuacjach kryzysowych

 S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w  Boleminie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

                                    Szkoła Podstawowa  w Boleminie jest publiczną szkołą podstawową.

                                    Siedzibą szkoły jest budynek w Boleminie pod nr 102.

                              Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa w Boleminie i jest używana w pełnym brzmieniu.

                                Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Deszcznie ul. Lubuska 90,  

66-446 Deszczno

                          Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 

§ 2

                                                          Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

                                                         Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

                           Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do                                ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

§ 3

Szkoła jest jednostką budżetową.

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 4

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)      szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Boleminie,

2)      statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej

w Boleminie,

3)      nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)      rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby        (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Gminy                              w Deszcznie.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego.

 

§ 6

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)      szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2)      program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a)      treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

b)      treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1)      wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,

2)      pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

3)      drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

 1. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

 

§ 7

       1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie     rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

1)      wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2)      tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3)      wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4)      zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5)      wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6)      wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7)      promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8)      przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9)      tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10)  tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11)  tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12)  współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13)  kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14)  systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15)  systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16)  organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,

17)  tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1)      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2)      wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3)      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4)      rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5)      rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6)      ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7)      rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8)      wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9)      wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10)   wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11)   kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12)   zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13)   ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1)      prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2)      rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3)      rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji        w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego            i fizycznego,

4)      uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5)      rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6)      umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7)      rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8)      wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej           i narodowej,

9)      kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10)   kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11)   zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12)   kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13)   kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14)   promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15)   poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16)   opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17)   poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18)   rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19)   rozwijanie umiejętności asertywnych,

20)   tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21)   rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22)  uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23)   ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24)   kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

25)   integrację uczniów niepełnosprawnych.

 

§ 8

 1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1)      integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2)      oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3)      prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4)      prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5)      pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6)      współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,  Sądem Rodzinnym w Gorzowie Wielkopolskim, Towarzystwem Przyjaciół Dziecka w Gorzowie Wielkopolskim , Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Deszcznie i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

 

§ 9

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1)      zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,

3)      omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4)      w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII,

5)      zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,

6)      szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

7)      dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy

8)      systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9)      zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

10)   utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynku, placu, boiska i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

11)   dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12)   kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

13)   natychmiastową reakcję nauczycieli na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14)   zwracanie się pracowników szkoły do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu i w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie dyrektora szkoły lub kierowanie tej osoby do dyrektora,

15)   niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem :

1)      opiekunami  wycieczki  powinni  być  nauczyciele  albo  po  uzyskaniu  zgody  dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce lub inna pełnoletnia osoba,

2)      przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na  wycieczki  przedmiotowe  lub  krajoznawczo  - turystyczne  powinien  być  zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów,

3)      przy  wyjściu  (wyjeździe)  z  uczniami  poza  miejscowość,  która  jest  siedzibą  szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów,

4)      wycieczka  w  rejony  powyżej  1000  m  n.p.m.  oraz  w  Parkach  Narodowych  musi  być prowadzona przez przewodnika z właściwymi kwalifikacjami,

5)      w przypadku, gdy liczba opiekunów jest większa, przynajmniej jednym z nich powinien być nauczyciel,

6)      szkoła zgłasza Policji wynajęte autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na dalszą wycieczkę ( powyżej 50 km).

 1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 10

 1. Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Samorząd Uczniowski,

4)      Rada Rodziców.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest  Kurator Oświaty.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

 

§ 11

 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)      tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2)      podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkoły,

3)      dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4)      zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3.  Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji,

5)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)      wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7)      współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8)      odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9)      stwarzanie warunków do działania w zespole: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10)   występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11)   przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12)   wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13)   wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14)   kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

15)   dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

16)   podanie do publicznej wiadomości  do 30 czerwca zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

17)   zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18)   organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19)   ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20)   organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21)   ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22)   realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

23)   zatwierdzenie wniosków o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

24)   zatwierdzenie programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania, zaproponowanego przez nauczyciela

25)   wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

26)   powoływanie zespołów przedmiotowych lub innych zespołów problemowo-zadaniowych.

 1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy    należy w szczególności:

1)        kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2)         decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3)        decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4)        występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5)        dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6)        sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7)        odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8)         tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9)         zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10)     zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11)     zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12)     organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13)     zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14)     zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15)     współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych ,administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu na spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

 

§ 12

1. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6)      opiniuje przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.

6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

8. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 13

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania wolontariatu.

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

7. Cele i zadania wolontariatu:

1)      uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

2)      kształtowanie postaw prospołecznych,

3)      rozwijanie empatii i tolerancji,

4)      budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo – profilaktycznego,

5)      Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

6)      Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7)      Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

8)      Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

9)      Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

§ 14

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

3) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 15

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 

§ 16

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron. W przypadku, gdy w konflikt zaangażowany jest również dyrektor, zaprasza się mediatora z zewnątrz.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 26.

4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3 do 6-letnich.

5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków.

 

§ 18

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

 

§ 19

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka   6-letniego do podjęcia nauki.

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

 

§ 20

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

§ 21

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, podział na grupy jest obowiązkowy w przypadku, gdy grupa liczy więcej niż 26 osób.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

§ 22

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

§ 23

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 

§ 24

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

§ 25

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego      ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

4. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.

 

§ 26

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na  7 dni wcześniej.

6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele.

8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

§ 27

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły                        w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 28

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły,  a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli i uczniów w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.

4. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach ,

 

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

a) zakup  książek,

b) informowanie o aktywności czytelniczej,

c) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

d) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a) organizowanie wystawek tematycznych,

b) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

c) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

d) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów  multimedialnych,

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,

4) innymi bibliotekami, poprzez:

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b) udział w konkursach,

 

§ 30

1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1)  pierwszeństwo  w przyjmowaniu do świetlicy mają dzieci rodziców pracujących i samotnie je wychowujących,

2) w drugiej kolejności- obydwojga pracujących rodziców,

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

6 .Grupa w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

7. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.

8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

 

§ 31

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dla dzieci tego potrzebujących.

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę lub inną instytucją świadczącą usługi cateringowe.

3. Szkoła występuje do instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

§ 32

       Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia.

 

§ 33

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie:

1) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) spotkań z psychologiem.

 

§ 34

  1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

  2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

        1) stypendium szkolne,

       2) zasiłek szkolny.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

1) stypendium za wyniki w nauce,

2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, uzależnienia, ciężka, długotrwała choroba, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

5. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem    ust. 7.

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym roku szkolnym pierwszego okresu nauki.

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego.

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 

§ 35

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Gorzowie    Wielkopolskim oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

 

§ 36

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

§ 37

1.  Podręczniki

      1) Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów    edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania.

       2) Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VIII zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

       3) Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wówczas koszt zakupu podręcznika pokrywa organ prowadzący szkołę.

       4) Wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas I-III oraz podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VIII jest zadaniem organu prowadzącego realizowanym z uwzględnieniem przepisów szczególnych.

       5) Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne gromadzone są w bibliotece szkolnej, a czynności związane z ich zakupem oraz z gospodarowaniem nimi wykonuje dyrektor.

2.  Szkoła nieodpłatnie:

       1) wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową,

       2) materiały ćwiczeniowe są bezzwrotne.

3. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się w Regulaminie Biblioteki, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników.

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów tego podręcznika lub materiału edukacyjnego, a kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 38

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, ustawa Kodeks pracy, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

 

§ 39

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

 

§ 40

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nagminnych, nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły i okolicy

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 41

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym  ocenianiem,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

 

§ 42

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wielkopolskim i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

6) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

§ 43

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji    z różnych źródeł,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

8) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

 

§ 44

1. W szkole działają zespoły dydaktyczne klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.

2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3) opracowanie kalendarza imprez do 15 września danego roku szkolnego.

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

 

§ 45

1. Nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

 

§ 46

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:

1) po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego,

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych Radzie Pedagogicznej,

.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

§ 47

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w innej placówce lub poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a uczęszczającego do innej placówki lub przebywającego czasowo za granicą),

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły,

 

§ 48

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

 

§ 49

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami ( zebrania).

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

5.Rodzice mają prawo zakładać stowarzyszenia działające na rzecz szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 § 50

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 § 51

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy (podstawowe kolory ubioru szkolnego: biel i granat)

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy (koszulka, szorty lub dres, bezpieczne obuwie sportowe).

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiających śladów.

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

§ 52

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

18) pomocy materialnej,

 

 § 53

1. W przypadku naruszenia praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

 § 54

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice, którzy zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

17) przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

a) nie wolno używać telefonów komórkowych na zajęciach dydaktycznych ( z wyjątkiem szczególnych sytuacji – za zgodą nauczyciela),

b) nie wolno rejestrować obrazów i dźwięków, a następnie ich odtwarzać -  tylko za zgodą nauczyciela i osób rejestrowanych.

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych  przez dyrektora szkoły.

 

 § 55

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałę ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

4) dyplom uznania,

5) stypendium,

6) nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców ,

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być:

1)        szczególne osiągnięcia w nauce,

2)        aktywny udział w życiu szkoły,

3)        szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole,

 

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

 § 56

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.

2. Uczeń może zostać ukarany za:

1)        lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

2)        bezmyślne lub świadome uszkodzenie mienia szkolnego lub własności innych osób,

3)        rażące naruszenie zasad współżycia szkolnego,

4)        chuligańskie zachowanie i szkodliwy wpływ na społeczność szkolną,

5)        uchylanie się od prac na rzecz szkoły,

6)        wszelkie działania zagrażające zdrowiu własnemu lub zdrowiu innych,

7)        naruszanie zasad korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych  urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, 

8)        nierespektowanie zasad właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,

9)        zakłócenie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

3. Uczeń może zostać ukarany w następującej formie:

1)        upomnienie wychowawcy klasy,

2)        upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

3)        zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,

4)        obniżenie oceny zachowania,

5)        zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

6)        przeniesienie do równorzędnej klasy,

7)        przeniesienie do innej szkoły w drodze decyzji Kuratora Oświaty.

4. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady      Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

 

 

 

§ 57

1. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek Rady Pedagogicznej, gdy:

1) zastosowanie kar z § 56 ust. 4 p. 1–7 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

 

§ 58

2.Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 59

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie14  dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

§ 60

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

5. Świadectwo z wyróżnieniem (z biało - czerwonym paskiem) otrzymują uczniowie klas IV – VIII, którzy: mają średnią ocen końcoworocznych minimum 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

                                                                   § 61

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

 

§ 62

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

 

§ 63

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

 

§ 64

1. Bieżące oceny w klasach II–III zapisywane są cyframi w skali 1-6, a śródroczne i roczne – w formie opisowej z wyłączeniem religii, języka angielskiego. W klasie I  w ocenie bieżącej funkcjonuje system znaków graficznych, a  ocena śródroczna i roczna ma formę opisową. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

2. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika elektronicznego.

3. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1)        ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej w stopniu celującym, samodzielnie dochodzi do rozumienia uogólnień i związków między nimi, wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą dla celów praktycznych i teoretycznych, stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową, z powodzeniem bierze udział w konkursach przedmiotowych;

2)        ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej w stopniu bardzo dobrym, właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi, samodzielnie wyjaśnia zjawiska, umiejętnie wiąże teorię z praktyką, bierze udział w konkursach przedmiotowych,

3)        ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej w stopniu dobrym, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi, przy wsparciu nauczyciela wyjaśnia zjawiska i stosuje zdobytą wiedzę w praktyce, poprawnie posługuje się terminologią naukową, zdarzają się w jego wypowiedzi usterki językowe;

4)        ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który, opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej w stopniu dostatecznym, dość poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi, przy pomocy nauczyciela wiąże teorię z praktyką, posługuje się językiem zbliżonym do potocznego, rzadko używa terminologii naukowej, popełnia nieliczne i niewielkie błędy językowe;

5)        ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności podstawy programowej w stopniu dopuszczającym, wyjaśnia zjawiska przy pomocy nauczyciela, przy wydatnej pomocy nauczyciela wiąże teorię z praktyką, posługuje się językiem potocznym, popełnia liczne błędy językowe, stara się podnieść swoje wyniki;

6)         ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: wykazuje brak wiadomości i umiejętności z podstawy programowej, zupełnie nie rozumie uogólnień, nie wyjaśnia zjawisk, nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce, popełnia liczne błędy językowe i stylistyczne, nie wykazuje chęci poprawy wyników, nie współpracuje w tym względzie z nauczycielem.

4. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania, które oparte są na wspólnej podstawie określającej sposób przeliczania ilości zdobytych za pracę punktów na oceny:

 

                                               0-29,9% niedostateczny

30- 49,9% dopuszczający

50- 69,9% dostateczny

70- 84,9% dobry

85- 94,9% bardzo dobry

95-100 % celujący

       Oceny śródroczne i końcoworoczne wystawiane są według średniej ważonej:

 

Rodzaj oceny cząstkowej

Waga oceny

·         Aktywność na lekcji

·         Praca domowa

*1

·         Praca projektowa

·         Kartkówka (trzy ostatnie lekcje)

·         Odpowiedź ustna

                                   *2

·         Praca klasowa

·         Sprawdzian (większa partia materiału)

·         Praca przy komputerze

 

*3

 

 

5. Systematyczność i terminowość:

1)        ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

2)        ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności takie jak: ocenianie bieżące, odpowiedzi ustne, testy, kartkówki (materiał z trzech ostatnich tematów), sprawdziany, praca klasowa, projekty.

6. Higiena pracy umysłowej:

1)        nauczyciele zapowiadają prace powtórzeniowe przynajmniej tydzień przed ich terminem i zaznaczają ten fakt w dzienniku,

2)        nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w dniu, a dwie w tygodniu na ucznia),

3)        nauczyciel udziela uczniom wsparcia emocjonalnego.

4)        ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.

7. Przekaz informacji zwrotnej:

1)        nauczyciel w relacji z uczniem może informację zwrotną przekazać: przeprowadzając rozmowę indywidualną, pisząc notatkę w zeszycie przedmiotowym , dzienniku elektronicznym, pisząc notatkę pod pracą kontrolną,

2)        wychowawca w relacji z rodzicem może informację zwrotną przekazać: telefonicznie, podczas rozmowy indywidualnej, pisząc notatkę w dzienniku elektronicznym, w czasie zebrań z rodzicami,          

8. Notowanie postępów uczniów: nauczyciel notuje postępy ucznia w postaci oceny wyrażonej w stopniach wg skali przyjętej w szkole, oceny opisowej, gromadzenia prac pisemnych oraz innych wytworów i prac uczniów.

9.  Podmiotowość i indywidualizacja:

1)        nauczyciel dostosowuje poziom wiedzy sprawdzanej do możliwości indywidualnych ucznia,

2)        nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania,

3)        uczeń może uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych,

4)        przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków,

5)        w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas nieokreślony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki; decyzję podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną,

6)        w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

10. Angażowanie się uczniów w system oceniania:

1)        uczeń bierze udział w tworzeniu szkolnego systemu oceniania, zna jego zasady            i świadomie poddaje się ocenie; dokonuje samooceny stanu wiedzy i umiejętności; przyjmuje aktywną postawę przy poprawianiu własnych wyników.

 

11. Poprawianie ocen  z zajęć edukacyjnych :

 

1)        uczeń może poprawić ocenę cząstkową w formie ustalonej przez nauczyciela,      

2)        w przypadku uzyskania w takiej sytuacji oceny niższej, uczeń zachowuje ocenę

wyższą; poprawa odbywa się zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania,

3)        uczeń ma możliwość uzyskania oceny wyższej niż przewidywana (podana do wiadomości uczniów i ich rodziców przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej)  z zajęć edukacyjnych,

4)        po zapoznaniu rodzica i ucznia z przewidywanymi ocenami na koniec semestru z zajęć edukacyjnych i z zachowania, rodzic w ciągu trzech dni ma prawo złożyć wniosek u dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego,

5)        termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w terminie nie późniejszym niż dzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej,

6)        skład komisji poprawkowej ustalony zostaje przez dyrektora szkoły,

7)        nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z pracy w komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach, w takiej sytuacji dyrektor szkoły jako osobę egzaminującą wyznacza innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

8)        z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach,

9)        uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu poprawkowego              w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,

10)    uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego na ocenę dopuszczającą nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, ale uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

 

§ 65

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwoje, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

5. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

7. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII:

 Ocena wzorowa

1)        Sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki szkolne – wzór (nie spóźnia się, nosi dzienniczek, zawsze jest przygotowany do lekcji, w terminie usprawiedliwia wszystkie nieobecności, dba o estetykę stroju),wyjątkowo aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, bierze udział w konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych i osiąga w nich sukcesy.

2)        Swoją postawą i działaniem pozytywnie wpływa na funkcjonowanie zespołu klasowego, troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, przeciwstawia się jego niszczeniu, przestrzega norm współżycia społecznego w szkole i poza nią, chętnie udziela pomocy słabszym, jest inicjatorem wielu działań na rzecz klasy i szkoły.

3)          Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły, godnie reprezentuje szkołę, utożsamia się ze szkołą i jej tradycjami.

4)        Wyróżnia się kulturą języka ojczystego.

5)          Wzorowo i zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek, zawodów sportowych).

6)        Uczeń jest taktowny, bardzo koleżeński, prawdomówny, uczciwy, zawsze pamięta, że niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego specjalnego zachowania i ubioru.

7)         Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów oraz wszystkich pracowników szkoły.

Ocena bardzo dobra

1)        Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne, aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, jest przygotowany do lekcji, dba o stosowny strój, usprawiedliwia wszystkie nieobecności, brak nieuzasadnionych spóźnień.

2)        Czynnie uczestniczy w życiu klasowym, troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy i szkoły.

3)        Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły,  godnie reprezentuje szkołę, utożsamia się ze szkołą i jej tradycją

4)         Dba o kulturę języka ojczystego.

5)        Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas lekcji, przerw, wycieczek i zawodów sportowych).

6)        Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy, zawsze pamięta, ze niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego właściwego zachowania i ubioru.

7)        Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów, wszystkich pracowników szkoły i dorosłych.

 

 

Ocena dobra

1)        Dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne, uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i stara się być aktywny, ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia do określonej liczby nieprzygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję szkolną.

2)        Uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne.

3)        Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły, godnie reprezentuje szkołę,

4)         Poprawnie posługuje się mową ojczystą, nie stosuje wulgaryzmów.

5)        Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (sposób i miejsce spędzania przerw, wycieczek, zawodów sportowych).

6)         Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy i obiektywny.

7)         Okazuje szacunek swoim koleżankom i kolegom oraz osobom dorosłym.

Ocena poprawna

1)      Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości.  uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i praw  ucznia do określonej liczby nieprzygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję szkolną,

2)      Uczestniczy w pracy na rzecz klasy i szkoły. Wie, czym jest mienie szkolne i pozaszkolne oraz stara się o nie dbać.

3)      Uczestniczy w uroczystościach oraz imprezach związanych z tradycjami szkoły.

4)      Poprawnie posługuje się mową ojczystą.

5)      Pamięta o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole, podczas przerw, wycieczek imprez i zawodów sportowych.

6)      Uczeń stara się być taktowny, koleżeński, prawdomówny i uczciwy.

7)      Zna zasady okazywania szacunku innym osobom i stara się stosować do tych zasad.

 Ocena nieodpowiednia

1)        Nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości w nauce, często nieprzygotowany do lekcji, z nieuzasadnionych powodów spóźnia się i opuszcza lekcje,  ma trudności z właściwym zachowaniem się na lekcji.

2)        Nie dba o mienie szkolne i pozaszkolne.

3)        Nie dba i są mu obojętne tradycje i honor szkoły.

4)        Nie dba o kulturę języka ojczystego.

5)        Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, przez co naraża na nie siebie
i innych.

6)        Zdarzają się kłamstwa i oszustwa, ma trudności z przestrzeganiem zasad współżycia społecznego w szkole i poza nią.

7)        Często nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym.

 

 

Ocena naganna

1)        Charakteryzuje go negatywny stosunek do obowiązków szkolnych, zupełny brak zainteresowania nauką, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, dezorganizuje pracę zespołu klasowego, umyślnie spóźnia się i opuszcza lekcje (wagary).

2)        Wyraźnie nie przestrzega zasad współżycia społeczności szkolnej, dewastuje i niszczy mienie szkolne i społeczne, jest złośliwy, agresywny i celowo doprowadza do konfliktów.

3)        Lekceważy tradycje i honor szkoły.  Jest wulgarny, wykazuje brak troski o kulturę języka ojczystego.

4)        Złośliwie, z premedytacją nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, zagraża sobie i innym.

5)        Jest niekoleżeński, cyniczny, kłamie, oszukuje, nie potrafi przyznać się do błędu, zrzuca winę na innych, przywłaszcza cudze mienie. Nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym, zachowuje się wobec nich lekceważąco.

 

§ 66

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.

3. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

5. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole,

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

 

 

 

§ 67

1. Nie później niż na 30 dni przed zakończeniem pierwszego semestru oraz 30 dni przed zakończeniem roku szkolnego wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej nagannej rocznej ocenie  zachowania  podczas zebrań z rodzicami (informacja poświadczona podpisem rodzica) oraz  wpis w odpowiednim miejscu e-dziennika:

1) poprzez przewidywaną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w odpowiednim miejscu e-dziennika  na  14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2) poprzez przewidywaną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez wychowawcę na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w odpowiednim miejscu e-dziennika.

2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie jej do dziennika elektronicznego, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.

3.  W przypadku nieobecności  rodziców na wymienionym zebraniu są oni informowani pisemnie o planowanej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z przedmiotów oraz nagannej ocenie z zachowania.

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:

1) w ciągu 3 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),

2) nauczyciel ustala z uczniem w formie pisemnej:

a) sposób podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,

b) termin podwyższenia;

3) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych  kończy się na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia
roku szkolnego.

5. Na 5 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają
i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 68

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 69

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 

§ 70

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 71

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 72

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 73

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Boleminie

BOLEMIN 102, tel.95/7 287 668

66-446 Deszczno

NIP 5993106024, REGON 21030652900000

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 74

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany.

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst ujednolicony  statutu.

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w wersji papierowej w  sekretariacie szkoły.

 

§ 75

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 28 XI 2017 Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/1017/2018 z dnia 28 XI 2017 rokuPROCEDURY SZKOLNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLEMINIE

 

§1

Zasady ogólne

 1. Postepowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychologicznego ucznia.
 2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.
 3. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia są wszyscy pracownicy Szkoły. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Karcie Praw i Obowiązków Ucznia oraz procedurach obowiązujących w Szkole Podstawowej w Boleminie.

 

§2

Niepowodzenia szkolne ucznia

1.      Wobec uczniów, u których nauczyciele przedmiotowi zauważają narastające niepowodzenia szkolne, wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem                        i nauczycielem przedmiotowym przygotowują plan pomocy uczniowi. Konsultują go z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań.

2.      Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną na podstawie opinii bądź orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, wniosku rodziców, inicjatywy nauczycieli.

3.      Dyrektor powołuje zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz koordynatora monitorującego potrzeby uczniów i rodziców/prawnych opiekunów w w/w zakresie.

Pomoc może dotyczyć:

a)      Dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów;

b)      Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

c)      Zajęć specjalistycznych:  korekcyjno – kompensacycjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

d)     Konsultacji i porad dla uczniów, rodziców/prawnych

§3

Wagary

 1. Realizację obowiązku szkolnego kontroluje Dyrektor Szkoły. Nałożone przez niego zadania w tym zakresie wykonują wychowawcy klas i pedagog szkolny.

Okres usprawiedliwienia nieobecności wynosi tydzień od ostatniego dnia absencji.

Usprawiedliwienia wystawiają rodzice/prawni opiekunowie ucznia lub inne uprawnione osoby.

 1. W Szkole Podstawowej w Boleminie przyjęta jest osobista, telefoniczna - sms, pisemna forma usprawiedliwienia nieobecności.
 2. Wychowawca we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmuje działania w celu ustalenia przyczyn nieobecności ucznia: kontaktuje się z uczniem i rodzicem/prawnym opiekunem.
 3. Wspólnie ustalają działania zapobiegające dalszym wagarom. Elementem działania jest spisanie kontraktu pomiędzy stronami (szkoła – rodzice/prawni opiekunowie i uczeń). Działania są dostosowane do przyczyn absencji.
 4. Przy braku efektów podjętych działań i trwającej nieobecności ucznia, Dyrektor Szkoły kieruje pismo informujące o nie realizacji obowiązku szkolnego do  organu prowadzącego – Urzędu Gminy w Deszcznie.

W sytuacjach szczególnych szkoła informuje II Komisariat Policji, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji, a także może skierować prośbę o interwencję do wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rodzinnego.

 1. Uczeń, który ukończył 18 lat i nie ukończył szkoły podstawowej, może decyzją Dyrektora Szkoły zostać skreślony z listy uczniów. Skreślenie powinno poprzedzać następujące , udokumentowane działania:

a)      nieobecności nieusprawiedliwione uniemożliwiające ocenę postępów w nauce ucznia w danym okresie;

b)      Rada Pedagogiczna opiniuje wniosek wychowawcy o skreślenie z listy uczniów.

 

 

 

 

 

 

§4

Agresja i przemoc rówieśnicza

 1. Szkolne postępowanie wszczynane jest w sytuacji występowania agresji i przemocy na terenie szkoły.
 2. Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą:

a)      zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego lub szkolnego ( w tym także oszustwa i wyłudzenia),

b)      naruszenie nietykalności fizycznej innych osób i swojej,

c)      naruszenie godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc fizyczna).

 

 1. Osoby, do których uczeń może zgłosić fakt wystąpienia sytuacji agresji to wszyscy pracownicy szkoły. Ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań w celu przerwania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez nauczyciela/wychowawcę klasy, który był świadkiem zdarzenia.

O udziale uczniów w zajściu informowani są rodzice/opiekunowie. Nauczyciel/wychowawca, który był świadkiem zdarzenia sporządza notatkę służbową. Szczególną opieką pedagoga szkolnego                                             i nauczyciela/wychowawcy klasy, który był świadkiem zdarzenia  otoczona zostaje ofiara zajścia. Otrzymuje wsparcie psychologiczne oraz  informację                                     o możliwościach dochodzenia praw poprzez indywidualne zgłoszenia zajścia                         w Komendzie Miejskiej Policji.

Sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i podjęcia działań w celu zakończenia sytuacji. Ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej jego sytuacji. Jego pośrednikami mogą być: wychowawca klasy, rzecznik praw dziecka, pedagog szkolny.

 1. Wychowawca klasy i pedagog szkolny planują i przeprowadzają działania mające na celu zmianę sposobu zachowania ucznia na akceptowane społecznie.
 2. W sytuacji aktów powtarzającej się agresji lub czynów rozmyślnych, ze szczególną brutalnością szkoła zwraca się z prośbą o interwencję do II Komisariatu Policji, Sądu Rejonowego.

 

 

 

 

§5

Palenie papierosów

Zakaz palenia papierosów obowiązuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej                    w Boleminie i dotyczy budynku oraz posesji.

 1. O sytuacji palenia papierosów informowani są rodzice ucznia/prawni opiekunowie.
 2. Uczeń otrzymuje informację o szkodliwości palenia, możliwości korzystania                         z pomocy placówek zajmujących się terapią uzależnień.
 3. Nauczyciel/wychowawca będący świadkiem zdarzenia odnotowuje fakt palenia w e-dzienniku.
 4. W sytuacji, kiedy powyższe działania nie przynoszą pożądanych efektów, wychowawca wnosi o naganę Dyrektora.
 5. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na ternie szkoły, należy:

·         zachować szczególne środki ostrożności

·         zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ewentualnego jej zniszczenia

·         Niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły, który powiadamia policję

·         W przypadku nieobecności Dyrektora, pracownik szkoły, który jest świadkiem zdarzenia lub posiadł wiedzę na temat danej sytuacji niezwłocznie powiadamia policję

·         Ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy

·         Przekazać policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji

·         Opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki.

 

 1. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy:

·         Odizolować ucznia od  pozostałych  uczniów w klasie

·         Powiadomić pedagoga/ psychologa szkolnego

·         Powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia policję

·         W przypadku nieobecności Dyrektora, pracownik szkoły, który jest świadkiem zdarzenia lub posiadł wiedzę na temat danej sytuacji niezwłocznie powiadamia policję

·         Zażądać od ucznia w obecności innej osoby/ pedagoga przekazania posiadanej substancji

·         Zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni

·         Powiadomić rodziców/ prawnych opiekunów ucznia

·         Poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole/ placówce

·         Przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców/ opiekunów prawnych dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego. W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/ opiekunom prawnym

·          Podjąć wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami działania profilaktyczne w zakresie posiadania  i rozprowadzania środków odurzających

 

 

§6

Alkohol i narkotyki

W przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia będącego pod wpływem alkoholu każdy pracownik Szkoły Podstawowej w Boleminie ma obowiązek powiadomić wychowawcę, pedagoga bądź dyrektora.

Pedagog (lub inny pracownik szkoły) podejmuje następujące działania:

1.Izoluje ucznia od zespołu klasowego, pamiętając, by nie zostawiać go samego.

2.W przypadku, gdy swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla siebie i innych, pedagog/nauczyciel we współpracy z pielęgniarką szkolną bądź osobiście  wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i udziela  pomocy przedmedycznej.

3. Szkoła powiadamia natychmiast rodziców/prawnych opiekunów, prawnych opiekunów i obliguje ich do odebrania dziecka ze szkoły.

4.W szczególnych przypadkach powiadamiany jest II Komisariat Policji bądź bezpośrednio specjalista ds. nieletnich Wydziału Prewencji Miejskiej Komendy Policji w celu podjęcia odpowiednich kroków.

5. W każdej sytuacji nietrzeźwości ucznia na terenie szkoły wychowawca wnosi                    o naganę Dyrektora.

W przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego każdy pracownik Szkoły Podstawowej w Boleminie ma obowiązek powiadomić wychowawcę, pedagoga bądź dyrektora.

Pedagog (lub inny pracownik szkoły) podejmuje następujące działania:

1. Izoluje ucznia od zespołu klasowego, pamiętając, by nie zostawiać go samego.

2.W razie potrzeby wraz z pielęgniarką bądź osobiście szkolną zapewnia pomoc przedmedyczną.

3.Natychmiast powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i obliguje ich do odebrania dziecka ze szkoły.

4.Zawiadamia II Komisariat Policji bądź specjalistę ds. nieletnich Wydziały Prewencji Komendy Miejskiej Policji w celu ustalenia formy pomocy.

5. W przypadku ujawnienia na terenie szkoły osób zajmujących się sprzedażą narkotyków  szkoła (pedagog, dyrektor, nauczyciel) powiadamia II Komisariat Policji.

 

 

§7

Fałszerstwo

 1. Sytuacja fałszerstwa w szkole:

a)      Dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności),

b)      Przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców/prawnych opiekunów,

c)      Podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich,

d)     Podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowadnianie przez nauczyciela ściągania,

e)      Inne przypadki (podrabianie zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział                      w zawodach sportowych, konkursie, wycieczce itp.)

 1. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postepowania:

a)      Wychowawca klasy,

b)      Nauczyciel przedmiotu,

c)      Pedagog szkolny,

d)     Zespół wychowawczy,

e)      Dyrektor Szkoły.

 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia fałszerstwa:

a)      Powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

b)      Spotkanie z uczniem i jego rodzicami, bądź prawnymi opiekunami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa,

c)      Podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców/prawnych opiekunów.

 1. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację                      i prośbę o interwencję do II Komisariatu Miejskiej Policji .

§8

Kradzież i zniszczenia

 1. Postępowanie w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia prywatnego, bądź szkolnego, dokonanego na terenie placówki przez uczniów Szkoły Podstawowej                      w Boleminie:

a)      W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia sprawą zajmuje się pracownik pedagogiczny, któremu kradzież bądź zniszczenia zgłoszono;

b)      O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleminie;

c)      Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona bezzwłocznie zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia – o podjęciu przez pracownika działań mających na celu wyjaśnienie sprawy;

d)     W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza 500-600 PLN / lub kwoty zgodnej z aktualnym stanem prawnym/ sprawę obligatoryjnie zgłasza  do II Komisariatu Policji nauczyciel, Dyrektor Szkoły, pedagog.

 

 

 

 

 

 

 

§9

Zagrożenie demoralizacją ucznia

 1. Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:

a)      Używania i propagowania wulgaryzmów, słów obrażających innych;

b)      Używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów;

c)      Udział w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły i nie tylko;

d)     Powtarzających się zachowań agresywnych;

e)      Prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych;

f)       Przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu innych uczniów;

Wychowawca/nauczyciel klasy przy współpracy z pedagogiem szkolnym planuje wspólnie  z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy.

 1. Działania te mogą mieć formę:

a)      Indywidualnych rozmów z uczniem;

b)      Rozmów z uczniem w obecności rodziców/prawnych opiekunów;

c)      Podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia. Ofertę pomocy szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców/prawnych opiekunów oraz konsekwencje w razie powtarzania zachowań niepożądanych;

d)     Udział w zajęciach terapeutycznych – indywidualnych lub grupowych.

 1. W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły, tj:

a)      Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

b)      Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;

c)      II Komisariatu  Policji – Wydziały Prewencji;

d)     I innych w zależności od potrzeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§10

Nieobecność rodziców ucznia

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia opuszczający miejsce zamieszkania powinni poinformować Dyrektora Szkoły o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną i zostać złożona u Dyrektora Szkoły.
 2. Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców/prawnych opiekunów ucznia zobowiązany jest przekazać ją  Dyrektorowi Szkoły.
 3. W przypadku gdy dziecko pozostaje bez opieki osób dorosłych Dyrektor Szkoły zgłasza ten fakt właściwemu dzielnicowemu.

 

§11

Dojeżdżający uczeń w drodze do szkoły

 

 1. W drodze do szkoły uczeń znajduje się pod  opieką wyznaczonej przez organ prowadzący osoby. Odpowiada ona za bezpieczeństwo uczniów w autobusie szkolnym.
 2. Sytuacje nieprawidłowego zachowania uczniów opiekun zgłasza w możliwie najkrótszym czasie do Dyrektora Szkoły bądź nauczyciela.
 3. Dyrekcja wspólnie z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym podejmuje działania w celu zmiany zachowania  ucznia. Informuje  o sytuacji jego rodziców/prawnych opiekunów, w razie braku zmiany postawy podejmuje dalsze działania we współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 4. Zastrzeżenia wobec zachowania opiekuna uczniowie oraz ich rodzice/prawni opiekunowie powinni zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do organu prowadzącego. Dyrekcja Szkoły podejmuje kroki w celu wyjaśnienia zarzutów i zmiany sytuacji w trakcie spotkania z opiekunem, informuje o nich zainteresowanych.

 

 

 

 

 

§12

Uczennica w ciąży

 1. Wobec uczennicy w ciąży wychowawca klasy z nauczycielami przedmiotów ustala formy pomocy konieczne do uzyskania sukcesu edukacyjnego.
 2. Uczennica może korzystać z następujących form pomocy:

a)      Indywidualnych konsultacji przedmiotowych;

b)      Indywidualizacji toku nauczania i oceniania wiadomości;

c)      Dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych w terminie dogodnym dla uczennicy

 1. Pedagog szkolny udziela wsparcia psychologicznego.
 2. W razie potrzeby szkoła podejmuje  kroki w celu wsparcia materialnego uczennicy/ m. in. Współpraca z OPS, instytucjami charytatywnymi/.
 3. W przypadku podejrzenia, ze ciąża może być wynikiem przestępstwa, Dyrektor Szkoły zawiadamia II Komisariat Policji bądź Prokuraturę.

 

§13

Osoba obca na terenie szkoły

Każdy kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą.

 1. Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły:

a)      Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu i okazania dowodu tożsamości;

b)      W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją w pobliżu pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej;

c)      W innych przypadkach należy kierować do dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego,

d)     W przypadku gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinno poinformować dyrektora szkoły;

e)       Osobami odpowiedzialnymi za monitoring osób obcych na terenie szkoły są wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej w Boleminie.

 

 

 

 

§14

Sprawy sporne i konflikty

 1. Sporne sprawy i konflikty na terenie Szkoły Podstawowej w Boleminie:

a)      Konflikty na terenie szkoły, rozstrzyga nauczyciel/wychowawca klasy, który jest świadkiem zdarzenia.

Pomocą służy mu pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,

b)      Konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny                             we współpracy z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice/prawni opiekunowie uczniów,

c)      Konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga Dyrektor Szkoły wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym                               i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice ucznia,

d)     Konflikt między nauczycielami – rozstrzyga Dyrektor Szkoły,

e)      Konflikt pomiędzy nauczycielem a Dyrektorem Szkoły rozstrzyga organ nadzorujący Szkołę Podstawową,

f)       Konflikt pomiędzy nauczycielem a rodzicami ucznia – rozstrzyga Dyrektor Szkoły Podstawowej. Rodzic/opiekun prawny ma prawo odwołać się do organu nadzorującego szkołę.

 1. Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z  udziałem stron, którego posiedzenia dotyczy.
 2. Termin posiedzenia ustalony jest wspólnie przez zainteresowane strony.
 3. Z polubownego posiedzenia sporządzony jest protokół, przechowywany u Dyrektora Szkoły Podstawowej.
 4. Po rozstrzygnięciu sporów wymienionych w ust.1 pkt. a, b, c wychowawca lub pedagog szkolny przedstawia Dyrektorowi Szkoły protokół  z polubownego posiedzenia w terminie 3 dni od jego daty.
 5. Stronom wymienionym w ust 1 pkt. a – f przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty polubownego posiedzenia odpowiednio:

a)      Stronom wymienionym w ust. 1 pkt. a, b, c, f – do dyrektora szkoły,

b)      Stronom wymienionym w ust. 1 pkt. d – e – do organu nadzoru pedagogicznego.

     

 

 

§15

Zagrożenia w przypadku  bezpieczeństwa cyfrowego -cyberprzemoc

 

Przypadek cyberprzemocy może zostać  ujawniony przez ofiarę, świadka (np. innego ucznia, nauczyciela, rodzica) lub osobę bliską ofierze (np. rodzice/prawni opiekunowie, rodzeństwo, przyjaciele). W każdym przypadku należy ze spokojem wysłuchać  osoby zgłaszającej                       i okazać  jej wsparcie. Podziękować  za zaufanie i zgłoszenie tej sprawy. Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania przede wszystkim należy okazać  wsparcie,                            z zachowaniem jej podmiotowości i poszanowaniem jej uczuć. Potwierdzić, że ujawnienie przemocy jest dobrą decyzją. Taką rozmowę należy przeprowadzić w miejscu bezpiecznym, zapewniającym ofierze intymność. Nie należy podejmować kroków, które mogłyby prowadzić  do powtórnego działania czy wzbudzić  podejrzenia sprawcy (np. wywoływać  ucznia z lekcji do dyrekcji).  Jeśli osobą zgłaszającą nie jest ofiara, na początku prosimy                   o opis sytuacji, także z zachowaniem podmiotowości i poszanowaniem uczuć  osoby zgłaszającej (np. obawa o własne bezpieczeństwo). W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności  trzeba ustalić  charakter zdarzenia (rozmiar i rangę szkody, jednorazowość/powtarzalność). Realizując procedurę należy unikać działań,                                   które mogłyby wtórnie stygmatyzować ofiarę lub sprawcę, np.: wywoływanie uczniów                  z lekcji, konfrontowanie ofiary i sprawcy, niewspółmierna kara, wytykanie palcami,                       etc. Trzeba dokonać  oceny, czy zdarzenie wyczerpuje znamiona cyberprzemocy, czy jest                 np. niezbyt udanym żartem (wtedy trzeba podjąć  działania profilaktyczne mające na celu nie dopuszczenie do eskalacji tego typu zachowań  w stronę cyberprzemocy).

 

 

 1. Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów

a).Należy zabezpieczyć wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy (np. zrobić  kopię materiałów, zanotować  datę i czas otrzymania materiałów, dane nadawcy, adresy stron www, historię połączeń).

b).W trakcie zbierania materiałów należy zadbać  o bezpieczeństwo osób zaangażowanych                  w problem.

2. Identyfikacja sprawcy(-ów)

Identyfikacja sprawcy(ów) często jest możliwa dzięki zebranym materiałom – wynikom rozmów z osobą zgłaszającą, z ofiarą, analizie zebranych materiałów. Ofiara często domyśla się, kto stosuje wobec niego cyberprzemoc.

a). Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie kadry pedagogicznej jest to konieczne, należy skontaktować  się z II Komisariatem Policji.

b).Bezwzględnie należy zgłosić  rozpowszechnianie nagich zdjęć  osób poniżej 18 roku życia

3. Aktywności wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/  spoza szkoły

a). Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny powinien przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu. Rozmowa taka ma służyć  ustaleniu okoliczności zdarzenia, jego wspólnej analizie (w tym np. przyjrzeniu się przyczynom), a także próbie rozwiązania sytuacji konfliktowej (w tym sposobów zadośćuczynienia ofiarom cyberprzemocy).

b). Cyberprzemoc powinna podlegać  sankcjom określonym w wewnętrznych przepisach szkoły (m. in. w statucie, kontrakcie, regulaminie).

c). Szkoła może tu stosować  konsekwencje przewidziane dla sytuacji „tradycyjnej” przemocy. Warto jednak rozszerzyć  repertuar dostępnych środków, np. o czasowy zakaz korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej w czasie wolnym i przynoszenia do szkoły akcesoriów elektronicznych.

4. Aktywności wobec ofiar zdarzenia

a). W pierwszej kolejności należy udzielić  wsparcia ofierze. Musi się ona czuć  bezpieczna                 i zaopiekowana przez dorosłych. Na poczucie bezpieczeństwa dziecka wpływa fakt,                          że wie ono, iż  szkoła podejmuje kroki w celu rozwiązania problemu. Podczas rozmowy                    z uczniem – ofiarą cyberprzemocy – należy zapewnić go, że nie jest winny zaistniałej sytuacji oraz,  że nikt nie ma prawa zachowywać  się w ten sposób wobec niego, a także podkreślić,  że dobrze zrobił ujawniając sytuację. Należy okazać  zrozumienie dla jego uczuć, w tym trudności z ujawnieniem okoliczności wydarzenia, strachu, wstydu. Trzeba podkreślić,                      ze szkoła nie toleruje przemocy i ze zostaną podjęte odpowiednie procedury interwencyjne.

b). Należy poinformować  ucznia o krokach, jakie może podjąć  szkoła i sposobach, w jaki może zapewnić mu bezpieczeństwo. Należy pomóc ofierze (rodzicom/opiekunom prawnym ofiary) w zabezpieczeniu dowodów (to może być  dla niej zadanie trudne zarówno                            ze względów technicznych, jak i emocjonalnych), zerwaniu kontaktu ze sprawcą, zadbaniu                    o podstawowe zasady bezpieczeństwa on-line (np. nieudostępnianie swoich danych kontaktowych, kształtowanie swojego wizerunku etc). Pomoc ofierze nie może kończyć  się w momencie zakończenia procedury.

c).  Warto monitorować  sytuację, „czuwać ” nad jej bezpieczeństwem, np. zwracać  uwagę czy nie są podejmowane wobec niej dalsze działania przemocowe, obserwować, jak sobie radzi w grupie po ujawnionym incydencie cyberprzemocy.

d). W działania wobec ofiary należy także włączyć  rodziców/opiekunów ofiary – trzeba na bieżąco ich informować  o sytuacji, pamiętając przy tym o podmiotowym traktowaniu dziecka – mówiąc mu o tym i starając się uzyskać  jego akceptację dla udziału rodziców. Jeśli dziecko nie wyraz a zgody, należy omówić  z nim jego obawy, a jeśli to nie pomaga powołać  się na obowiązujące nas zasady i przekazać  informację rodzicom. W trakcie rozmowy z dzieckiem i/lub jego rodzicami/opiekunami, jeśli jest to wskazane, można zaproponować  pomoc specjalisty (np. psycholog szkolny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna) oraz przekazać  informację o możliwości zgłoszenia sprawy Policji.

5. Aktywności wobec świadków

a). Należy zadbać  o bezpieczeństwo świadków zdarzenia, zwłaszcza, jeśli byli oni osobami ujawniającymi cyberprzemoc.

b).W trakcie rozmowy ze świadkami należy okazać  zrozumienie i empatię dla ich uczuć  – obawy przed przypięciem łatki „donosiciela”, strachu przed staniem się kolejną ofiarą sprawcy itp.

6. Współpraca z Policją  i sądami rodzinnymi

Samo wystąpienie zjawiska cyberprzemocy nie jest jednoznaczne z koniecznością zaangażowania Policji i sądu rodzinnego – procedura powinna umożliwiać  rozwiązanie sytuacji problemowej na poziomie pracy wychowawczej szkoły.

a). Szkoła powinna powiadomić  odpowiednie służby (np. sąd rodzinny), gdy wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami/opiekunami prawnymi, konsekwencje z statutu i/lub regulaminu wobec ucznia) i interwencje pedagogiczne,                           a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów (np. nie ma zmian postawy ucznia).

b). Kontaktu z Policją wymagają wszelkie sytuacje, w których zostało naruszone prawo               (np. groźby karalne,  świadome publikowanie nielegalnych treści, rozpowszechnianie nagich zdjęć  z udziałem małoletnich).

c). Za zgłoszenie powinien odpowiadać  Dyrektor Szkoły.

7. Współpraca z dostawcami Internetu i operatorami telekomunikacyjnymi

Kontakt z dostawcą usługi może być  wskazany w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. Do podjęcia takiego działania stymuluje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

§16

Rozpowszechnianie pornografii w szkole przez ucznia

 1. Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów

a). W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody w formie elektronicznej                           (pliki z treściami niedozwolonymi, zapisy rozmów w komunikatorach, e-maile, zrzuty ekranu), znalezione w Internecie lub w komputerze dziecka. Zabezpieczenie dowodów jest zadaniem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, w czynnościach tych może wspomagać ich przedstawiciel szkoły posiadający odpowiednie kompetencje techniczne. W przypadku sytuacji (1) rozwiązanie leży po stronie szkoły, zaś (2) należy rozważyć zgłoszenie incydentu na Policję.

2. Identyfikacja sprawcy(-ów)

a). W identyfikacji sprawców kluczowe znaczenie odgrywać będą zgromadzone dowody.                   W procesie udostępniania nielegalnych i szkodliwych treści małoletnim występują na ogół: twórca treści (np. pornografii) oraz osoby, która udostępniły je dziecku. Często osobami tymi są rówieśnicy – uczniowie tej samej szkoły czy klasy, dzieci sąsiadów.

b).Konieczne jest poinformowanie wszystkich rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zdarzeniu o sytuacji i roli ich dzieci. 

3. Działania wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/ spoza szkoły 

a). W przypadku udostępniania (dzielenia się) treści opisanych wcześniej jako szkodliwych/ niedozwolonych/nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia przez ucznia należy przeprowadzić z nim rozmowę na temat jego postępowania i w jej trakcie uzmysłowić mu szkodliwość prowadzonych przez niego działania.

b).  Działania szkoły powinny koncentrować się jednak na aktywnościach wychowawczych.

c). W przypadku upowszechniania przez sprawców treści nielegalnych (np. pornografii dziecięcej) należy złożyć zawiadomienie o zdarzeniu na Policję.   

4. Aktywności wobec ofiar zdarzenia

a). Dzieci - ofiary i świadków zdarzenia – należy od pierwszego etapu interwencji - otoczyć opieką psychologiczno-pedagogiczną. Rozmowa z dzieckiem powinna się odbywać                         w warunkach jego komfortu psychicznego, z poszanowaniem poufności i podmiotowości ucznia ze względu na fakt, iż kontakt z treściami nielegalnymi może mieć bardzo szkodliwy wpływ na jego psychikę. W jej trakcie należy ustalić  okoliczności uzyskania przez ofiarę dostępu do ww. treści.

b). Należy koniecznie powiadomić ich rodziców/opiekunów prawnych o zdarzeniu                       i uzgodnić z nimi podejmowane działania i formy wsparcia dziecka.

c). Działania szkoły w takich przypadkach powinna cechować poufność i empatia                            w kontaktach z wszystkimi uczestnikami zdarzenia oraz udzielającymi wsparcia.

d). W przypadku kontaktu dziecka z treściami szkodliwymi należy dokładnie zbadać sposób, w jaki nastąpił kontakt dziecka z nimi. Poszukiwanie przez dziecko tego typu treści w sieci lub podsuwanie ich dziecku przez innych może być oznaką niepokojących incydentów                       ze świata rzeczywistego. Np. kontakty z osobami handlującymi narkotykami czy proces rekrutacji do sekty lub innej niebezpiecznej grupy.

5. Aktywności wobec świadków

a). W przypadku, gdy informacja na temat zdarzenia dotrze do środowiska rówieśniczego ofiary – w klasie, czy szkole, wskazane jest podjęcie działań edukacyjnych                                         i wychowawczych. 

6.  Współpraca z Policją  i sądami rodzinnymi

a). W przypadku naruszenia prawa np. rozpowszechniania materiałów pornograficznych                   z udziałem nieletniego lub prób uwiedzenia małoletniego w wieku do 15 lat przez osobę dorosłą należy – w porozumieniu z rodzicami dziecka - niezwłocznie powiadomić Policję  

7. Współpraca ze służbami i placówkami specjalistycznymi 

a). Kontakt z treściami szkodliwymi lub niebezpiecznymi może wywołać potrzebę skorzystania przez ofiarę ze specjalistycznej opieki psychologicznej.

b).  Decyzja o takim kontakcie i skierowaniu na terapię musi zostać podjęta w porozumieniu          z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

§17

Wypadek ucznia w szkole

 

 

Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza jej terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką nauczycieli).

 1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu

a).  Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,                         a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

b). Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika szkoły. Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej                za bezpieczeństwo ucznia, skutkuje sankcją karną. 

c). W sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel przerywa lekcję, wyprowadzając uczniów                        z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów.

d).  Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora Szkoły                         o sytuacji.

 2. Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia

a). O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców/opiekunów poszkodowanego, pracownika szkoły odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz radę rodziców.

b).  O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

c). O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

d). Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

e). Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia rodziców / opiekunów prawnych ucznia o wypadku.

f). Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego lub potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica/opiekuna i godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć.

g).  W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe.

h). W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu,  należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone.

i). Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

j).  Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada                  za nie.

k).  Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.

3. Zespół powypadkowy

a).  Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi z zasady pracownik odpowiedzialny za służby bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby BHP, w skład zespołu wchodzi Dyrektor Szkoły. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. Przewodniczącym zespołu jest pracownik odpowiedzialny za BHP w szkole, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor.

 4. Postępowanie powypadkowe

a).  Zespół powypadkowy:

-   przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową,

 -  rozmawia z uczniem (w obecności rodzica/opiekuna lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) i sporządza protokół przesłuchania,

- rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie - przesłuchanie odbywa się w obecności nauczyciela/wychowawcy, który był świadkiem zdarzenia lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia - świadka i jego rodziców/opiekunów,

 - sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek ,

-  uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku,

 - sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz Dyrektor Szkoły.

 b). Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu                       w wyznaczonym terminie.

c).  W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu.  Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz Dyrektor Szkoły. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców ucznia poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone.

d). Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach dla: poszkodowanego, szkoły, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia oraz dla organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie).

e). Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego i rodziców/opiekunów poszkodowanego małoletniego.

f). Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia,                                z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców/opiekunów.

g).Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się                              z materiałami postępowania powypadkowego.

 

 1. Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

a). W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu).

b). Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu: ustnie i wtedy przewodniczący wpisuje je do protokołu lub na piśmie.

c). Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym

d). Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

6. Dokumentacja

a).  Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków.

b). Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających                                   do zapobiegania analogicznym wypadkom.

§18

 

Niepokojące zachowania seksualne uczniów w szkole

 

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę klasy i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności                               i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.

 1.  W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu zachowaniach
 2.  Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia.
 3.  Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany jego zachowań, wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny przekazuje rodzicom/opiekunom informację o zachowaniu ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim
 4.   Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły                      i przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie z dzieckiem.
 5.  W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny                         i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.

 

 1. Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły po uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.
 2. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, Dyrektor Szkoły jako przedstawiciel instytucji jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

 

 

 

§19

Wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych

 

 

1. Zagrożenia zewnętrzne

Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych należą:

- podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego,

- podejrzenie otrzymania podejrzanej przesyłki,

- włamanie do szkoły połączone z kradzieżą,

- agresywne zachowanie ucznia, wtargnięcie osoby posiadającej broń,

- wtargnięcie terrorysty do szkoły,

- zagrożenie wybuchem pożaru lub wybuch pożaru,

- zagrożenie wybuchem gazu lub wybuch gazu,

- zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznymi lub biologicznymi,

- zagrożenie katastrofą budowlaną i zagrożenie siła żywiołową.

W niemal każdym z powyższych przypadków dochodzi do ogłoszenia alarmu i ewakuacji uczniów oraz personelu szkoły. Sposób ich przeprowadzenia powinien być znany wszystkim, a ćwiczenia w przeprowadzaniu ewakuacji powinny odbywać się raz w roku szkolnym.

 

a). Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu        w szkole/placówce oświatowej

 

Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane   w konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnością człowieka. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia młodzieży przebywającej na terenie szkoły. Najczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, są zagrożenia związane z powstaniem pożaru, a także możliwość rozprzestrzenienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych.

Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się    w strefie zagrożenia i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia   i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym w szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące bezpośrednio po sobie.

Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom   i pracownikom szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.

O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to sygnał  do natychmiastowego działania

dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów.

W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem:

b) wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podanie następujących informacji:

- rodzaj stwierdzonego zagrożenia

- nazwę i adres szkoły

- imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję

- telefon kontaktowy

- zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie

c) potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:

- Policja 997

- Straż Pożarna 998

- Pogotowie Ratunkowe 999

- Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112

- Pogotowie Energetyczne 991

- Pogotowie Gazowe 992

- Pogotowie Ciepłownicze 993

- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987

- infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.

 

     Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich osób znajdujących się na terenie szkoły. Musimy wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest nauczyciel, z którym w tym momencie mamy zajęcia. Akcją nie może kierować wiele osób, bo prowadzi to tylko do dezorientacji i możliwości wybuchu paniki.

Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej                     i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej.

Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby ratownicze.

 

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:

1) Słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela

2) Bądź opanowany, nie ulegaj panice

3) Po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela

4) Pomagaj osobom słabszym

5) Bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym

6) Nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.

 

   W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj oraz stopień niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne wykorzystanie                             na potrzeby ewakuacji pomocy ze strony innych osób (pracowników, uczniów).

Aby ułatwić ewakuację osób z niepełnosprawnościami możemy wykorzystać informacje zawarte w procedurach ewakuacji lub instrukcji bezpieczeństwa budynku:

 

1) Należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,

2) Należy rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki sposób, by osoby te nie musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację naziemną budynku (przeważnie parter), należy przystosować drogi ewakuacyjne do poruszania się osób z różną niepełnosprawnością

3) Należy wyznaczyć opiekuna osoby niepełnosprawnej na czas ewakuacji.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo często są w stanie samodzielnie pokonać drogę                              do bezpiecznego miejsca Może to jednak opóźniać czas ewakuacji całej placówki. Jest to szczególnie istotne w pierwszej fazie opuszczania budynku. Warto uwzględnić konieczność przepuszczenia przed osobę niepełnosprawną strumienia ewakuowanych.

Bezpieczne, docelowe miejsce ewakuacji nie zawsze będzie znajdować się poza budynkiem szkolnym. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, miejsce takie powinno mieć odpowiednie wymiary (co najmniej 900 x 1400 mm). Jego położenie w pobliżu pionowej drogi ewakuacyjnej (schodów) wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej.

Samodzielne pokonywane dróg ewakuacyjnych przez osoby niewidome i niedowidzące może się wiązać z ogromnym stresem. Pomóc mogą wprowadzone w placówce rozwiązania łagodzące ten efekt: poziome znaki fluorescencyjne na podłogach i ścianach, podświetlone poręcze schodów, progi i przeszkody w kolorach kontrastujących z barwą ścian i otoczenia oraz oświetlenie ewakuacyjne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest organizowanie tzw. grup pomocy koleżeńskiej oraz przydzielanie opiekunów uczniom niewidomym lub niedowidzącym. W pozostałych przypadkach niepełnosprawności aspekt przystosowania dróg ewakuacyjnych należy rozpatrywać indywidualnie.

 

Przykłady technik ewakuacji osób z niepełnosprawnościami:

1) Wykorzystanie krzesełka lub wózka inwalidzkiego - ratownicy sadzają na nim osobę wymagającą pomocy, a następnie chwytają za nóżki oraz oparcie

2) Chwyt strażacki - ratownik przekłada swoją rękę między nogami osoby ratowanej, zaciskając ją na nadgarstku zwisającej ręki ratowanego, kładzie go sobie na barkach. chwyt kończynowy - jeden ratownik staje za głową ratowanego i chwyta go pod pachy, drugi ratownik jest odwrócony do ratowanego plecami i chwyta go pod kolana

3) Chwyt na barana - ratowany znajduje się na plecach ratownika, który podtrzymuje                      go obydwiema rękami za uda

4) Chwyt kołyskowy - klasyczny sposób przenoszenia małych dzieci

5) Wykorzystanie koca lub innego podobnego rozmiarami materiału - koc owija się wokół rąk i głowy

6) Ratowanie w ten sposób, by możliwe było ciągnięcie osoby po płaskiej równej powierzchni (szczególnie przydatne przy ewakuacji osób o dużej masie ciała, nieprzytomnych oraz   w zadymieniu gdzie nie ma możliwości przyjęcia postawy wyprostowanej).

 

2 Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły

 

 Terrorysta - osoba posługująca się bronią, która eliminuje lub próbuje wyeliminować osoby znajdujące się na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku.

 

 Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.

 

Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia                         i zabicie kolejnych osób

Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę

Zaopiekuj się uczniami ze SPE2 i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy                    z opanowaniem emocji

Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji -                        w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji policji

Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami,                         a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego

Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać zauważony przez napastników

Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień                 i może zostać zauważone przez napastników

Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz

Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma

Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi

W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia

 

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą:

Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników

Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej

Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu

Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji

Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji

Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla przykładu

Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane przez zamachowców

Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresji i zostać ukarane

Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do uczniów po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich traktowanie przez zamachowców

Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty

Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana

Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek.

 

W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:

Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić napastników od ofiar

Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane jako akt agresji

 

Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy - taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników

Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom - postawa taka ułatwia działania policji, a także identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi napastników

Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza skutki użycia gazu łzawiącego

Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową

Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców

Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku

Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne

Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru - najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie dóbr materialnych.

 

 

3. Podłożenie ładunku wybuchowego

     Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich”    czy „obcych”, inaczej niż w przypadku porwania lub użycia broni palnej, które dotyczą konkretnych osób. Przez materiał wybuchowy rozumiemy związek chemiczny lub mieszaninę kilku związków chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej i której towarzyszy wydzielenie wielkiej liczby produktów gazowych     w postaci wybuchu (detonacji lub deflagracji). Określenie ładunek materiału wybuchowego oznacza określoną ilość materiału wybuchowego przygotowanego do wysadzenia.

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

a) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu

b) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji

c) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły

d) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.

e) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy

f) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia - stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji

g) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina                         i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową

h) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną                    za kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły

i) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez podejrzany pakunek rozumiemy przesyłkę, która może zawierać ładunek wybuchowy.

 

4. Podłożenie podejrzanego pakunku

Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją.

W przypadku podejrzenia jej otrzymania:

a) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć,                               że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona

b) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania

c) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala) - okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji

d) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły

e) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku

f) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy

g) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina    i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową

h) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną  za kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły

i) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych

 

 

Niniejsze procedury  wchodzą w życie z dniem 05.03.2019 roku Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 8//2018/2019 z dnia 05.03.2019 roku.


Dodał(a): Karolina Mądzelewska, 11-03-2019

powrót do strony głównej
facebook