Kontakt

tel. (95) 728 76 68
e-mail: spbolemin@wp.pl

System punktowy zachowania, regulamin stroju

 

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
W KLASACH IV-VIII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLEMINIE

USTALENIA OGÓLNE:

·           Ocena z  zachowania powinna uwzględniać postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbanie o honor i tradycje szkoły, piękno mowy ojczystej oraz biezpieczeństwo i zdrowie własne, jak również innych osób.

·           Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów na pierwszej lekcji wychowawczej i ich rodziców na zebraniu  ze szczegółowymi kryteriami punktowego oceniania zachowania.

·           Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dokonywanie wpisów do dziennika elektronicznego wraz z punktacją na bieżąco do końca każdego miesiąca według wzoru: liczba punktów – komentarz.

·           Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów.

·           Rodzice i uczniowie mają bieżący dostęp do monitorowania zachowania ucznia przez wgląd do dziennika elektronicznego.

·           Ocena roczna jest sumą punktów zgromadzonych przez ucznia w I i II semestrze dzieloną przez dwa.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

·         Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 150 punktów, co równe jest ocenie dobrej z zachowania. 

·         Uczeń może zdobywać punkty dodatnie jak również punkty ujemne.

·         Przedstawione kryteria są jednocześnie obowiązującym wzorem do wpisów
w dzienniku elektronicznym.

·         Wpisu dokonuje nauczyciel koordynujący działania ucznia.

 

 

 

 Kryteria przyznawania punktów dodatnich

Praca na rzecz:  klasy, szkoły, biblioteki

1 do 20 pkt.

Wzorowe przestrzeganie regulaminu szkoły (żadnych negatywnych wpisów)

20 pkt. (raz w okresie)

Konkursy

 

Przedmiotowe

Sportowe

Etap szkolny lub gminny

10 pkt.

5 pkt.

Etap rejonowy

20 pkt.

10 pkt.

Etap wojewódzki

50 pkt.

15 pkt.

100%  frekwencji- obecność

20 pkt. (raz w okresie)

Aktywny udział w  wolontariacie szkolnym

1 do 20 pkt.

Zbiórka surowców wtórnych

(raz w okresie – max. 20 pkt.)

Pomoc koleżeńska

1 do 15 pkt. (raz w okresie, wpisuje wychowawca)

Prawidłowe reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu

10 pkt. (wpisuje wychowawca)

Widoczna poprawa zachowania w terminie wyznaczonych w kontrakcie

10 pkt.

Inicjatywy podejmowane przez uczniów

1 do 20 pkt.

Aktywny udział w samorządzie klasowym/szkolnym

1 do 20 pkt. (raz w okresie)

Aktywne uczestnictwo w  zajęciach organizowanych przez szkołę

1 do 10 pkt.

Sumienne przestrzeganie regulaminu dotyczącego stroju szkolnego

10 pkt. (raz w okresie)

Pochwała wychowawcy

Nie dotyczy w/w kategorii

25 pkt.

Pochwała dyrektora

Nie dotyczy w/w kategorii

50 pkt.

 

 

 

 

 

Kryteria przyznawania punktów ujemnych

Zaburzanie toku lekcji

-1 do -10 pkt.

Używanie wulgaryzmów

-1 do -10 pkt.

Niestosowanie się do poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły

-1 do -10 pkt.

Lekceważący stosunek do nauczyciela i innych pracowników szkoły

-1 do -10 pkt.

Używanie urządzeń elektronicznych podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych (telefony komórkowe w czasie zajęć dydaktyczo-wychowawczych zostawiane są w szafkach uczniowskich)

-1 do -25 pkt.

Niszczenie mienia szkoły

-1 do -20 pkt.

Niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych działań

-5 do -10 pkt.

Zaśmiecanie otoczenia

-5 pkt.

Jedzenie, picie, żucie gumy na lekcji

-3 pkt.

Odpisywanie prac domowych w czasie przerw, lekcji

-5 pkt.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych i wyrównawczych
(wpisuje wychowawca klasy wg potrzeb )

-1 pkt.

(za każdą godzinę)

Każde nieusprawiedliwione spóźnienie

(wpisuje wychowawca klasy)

-1 pkt.

Agresja wobec koleżanki/kolegi

-1 do -20 pkt.

Nieprzestrzeganie regulaminu dotyczącego stroju codziennego  szkolnego

-1 do -5 pkt. (każdorazowo)

Nierozliczenie się z biblioteką szkolną

-1 pkt. -20 pkt. (raz w okresie)

Nagana wychowawcy:

·            naruszanie praw autorskich, praw własności intelektualnych (plagiat),

·            wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu oraz ich używanie,

·            bójka,

·           inne niewłaściwe zachowanianie wynikające
z pkt. powyżej

-25 pkt.

Nagana dyrektora:

·           kradzież,

·           pobicie,

·           używanie i rozprowadzanie środków psychoaktywnych,

·           wyłudzanie pieniędzy,

·           palenie papierosów,

·           cyberprzemoc,

·           fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi,

·           wejście w konflikt z prawem,

·           inne wykroczenie, które narusza ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne,

·           naruszenie nietykalności i godności nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego (art. 63 KN)

-50 pkt.

 

 

Ocena roczna jest sumą punktów zgromadzonych w I i II okresie przez ucznia dzieloną przez dwa.

 

Klasy IV-VIII SP

Wzorowa

250 pkt. i więcej

Bardzo dobra

249-201 pkt.

Dobra

200-150 pkt.

Poprawna

149-100 pkt.

Niepoprawna

99-70 pkt.

Naganna

69 pkt. i mniej

 

·         Jeżeli uczeń otrzyma naganę wychowawcy klasy, to bez względu na liczbę zdobytych punktów, uzyskuje najwyżej ocenę bardzo dobrą.

·         Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę zdobytych punktów, uzyskuje najwyżej ocenę dobrą (w szczególnych przypadkach, za zgodą rady pedagogicznej punkt ten może zostać uchylony).

·         Rodzice usprawiedliwiają nieobecność swoich dzieci przez dziennik elektroniczny lub rodzice, którzy nie posiadają dostępu do Internetu mogą usprawiedliwiać nieobecność dzieci w formie pisemnej. Fakt ten należy zgłosić wychowawcy klasy na pierwszym zebraniu.

 

 

 

Regulamin stroju uczniowskiego obowiązującego

w Szkole Podstawowej w Boleminie

 

1.  Uczniowie zobowiązani są do noszenie stroju galowego na uroczystościach, imprezach szkolnych   i spotkaniach, na których reprezentują szkołę.

 Strój dziewczęcy składa się z: białej lub jednobarwnej bluzki zakrywającej ramiona i brzuch, ciemnych eleganckich spodni lub ciemnej spódnicy lub sukienki nie krótszej, niż do kolan.

 

 Strój chłopięcy składa się z: białej lub jednobarwnej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru.

 

2. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stosownego stroju na co dzień.

   Strój ten powinien być estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków. Zabrania się noszenia ubiorów, ozdób i symboli sprzecznych z Konstytucją RP, godzących w zasady moralności i etyki, a także ozdób    i przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia oraz innych osób. Strój nie może eksponować gołych ramion, brzucha, głębokich dekoltów. Nie może także zawieraćwulgarnych napisów i rysunków.

3. Na terenie szkoły:

·uczeń nie może chodzić w nakryciu głowy (czapka, kaptur, chustka),

·przez cały rok szkolny – obowiązują obuwie zmienne, uczniowie mają możliwość pozostawiania

obuwia  zmiennego w szafkach na korytarzu,

 

4.  Wygląd ucznia.

1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o swój estetyczny i schludny wygląd.

Przez schludny wygląd rozumie się:

chłopcy:

- czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorów (farbowania, dredów, irokezów itp.)

- zabrania się tatuaży, piercingu i biżuterii, - krótkie i czyste paznokcie,

- brak makijażu

dziewczęta:

- czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorów (farbowania, dredów, irokezów itp.)

- zabrania się tatuaży, piercingu,

- dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii

- krótkie i czyste paznokcie w naturalnym kolorze,

- brak makijażu

- zabrania się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia uczennicy lub innych uczniów, szczególnie długich wiszących kolczyków, ostrych bransolet.

5.  Konsekwencje niestosowania się do powyższego regulaminu.

- punkty ujemne zgodne z punktowym systemem oceniania,

- rozmowa z dyrektorem szkoły

- wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem,

- obniżenie oceny z zachowania,

- w sytuacjach drastycznych i notorycznie się powtarzających pozbawienie przywilejów uczniów (nieuczestniczenie w wycieczkach szkolnych, imprezach, uroczystościach), nagana dyrektora szkoły.

 

 


Dodał(a): Karolina Mądzelewska, 09-10-2019

powrót do strony głównej
facebook